VI ER MEDLEM AV GRØNT PUNKT NORGE

GatewayStainless A/S er fra og med sommeren 2024 medlem av Grønt Punkt Norge. Som medlem har vi forpliktet oss til å ta ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Organisasjonen Grønt Punkt Norge er et non-profit foretak, eid av de ulike bransjeforeningers egne innsamlings- og gjenvinningsselskaper. Foretaket administrerer finansieringen av innsamlings- og gjenvinningsordningene. Bak medlemskapet ligger vårt økende engasjement for miljø og bærekraft. Sammen med returselskapene sørger Grønt Punkt Norge for at brukt emballasje får nytt liv. Foretaket jobber også for at medlemmene skal forebygge og redusere avfallsmengdene, og dessuten velge emballasje som er gjenvinnbar.

Medlemskapet innebærer at vi er forpliktet til å rapportere den emballasjemengden vi setter ut i det norske markedet. Tilsvarende betyr det at vi skal betale et vederlag til Grønt Punkt Norge, regnet etter den samme mengden emballasje. Vederlaget vi betaler er et bidrag til å finansiere organiseringen av de frivillige, norske innsamlings- og gjenvinningsordninger.

Alle virksomheter som produserer eller importerer varer som inkluderer mer enn ett tonn emballasje per år, skal være medlem av et godkjent returselskap. Som medlem av Grønt Punkt Norge tar vi produsentansvaret for alle slags emballasjematerialer.

MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT

Gateway Stainless er fra 1. juni 2024 sertifisert som Miljøfyrtårn Det vil si at vi har fått et konkret verktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe oss med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Vi tar bærekraft, samfunnsansvar og klima på alvor og det er en del av vår agenda å være med i det grønne skiftet.

Vi har høye ambisjoner, ikke bare på miljø og klima, men også på sosial og økonomisk bærekraft. Sertifiseringen gir oss gode verktøy for å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. På våre anlegg har vi rutiner og prosedyrer bidrar til å verne miljøet. Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. I tillegg jobber vi aktivt og systematisk for å redusere energiforbruket og utslippene våre. Vi er tilpasningsdyktige, og ønsker hele tiden å redusere CO2-avtrykket vårt.

Gateway Stainless er en familieeid, helnorsk bedrift som tilbyr et komplett sortiment med rustfrie rør, rørdeler, fittings, flenser og diverse konstruksjonsmaterialer. Dette er evigvarende produkter som er 100% resirkulerbare. Når du kjøper våre produkter kan du være trygg. Vi samarbeider med anerkjente kvalitetsprodusenter som tilfredsstiller krav til dokumentasjon, sertifikater og godkjenninger. Kortreiste produkter, pålitelighet og tilgjengelighet står også i sentrum for oss. 

 Hos Gateway Stainless har vi som mål å være en langsiktig arbeidsgiver, noe som betyr å tilby en bærekraftig arbeidsplass. Våre ansatte skal bli godt ivaretatt. I denne forbindelse er sikkerhet vår førsteprioritet. Vi etterstreber også en god HMS-kultur. Vi legger også stor vekt på at våre ansatte har nødvendig kunnskap om våre produkter og at det er høy kompetanse i alle ledd. 

FN har definert bærekraft som «Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov». For oss handler bærekraft om å ta vare på våre ansatte, kunder og partneres behov i dag og samtidig sikre at fremtidige generasjoner også kan få dekket sine.

For å ivareta morgendagens klima, må vi heve oss

CO2 er en akutt fare for planeten vår. Kloden vår blir varmere og klimaet endrer seg. Gateway Stainless er med på å redusere CO2 avtrykket etter beste evne. Dette gjør vi ved å kjøpe kvalitetsvarer fra våre leverandørerer som alle overholder høye standarder og sertifiseringer. «Grønt stål» og miljøvennlige løsninger har blitt et begrep.

Kvalitet sikrer lang levetid, og produktene vi selger er 100 % resirkulerbare. Det vil si at brukte produkter kan resirkuleres til å bli nye råvarer. Dermed har de et høyt nivå av bærekraft innebygd. Våre leverandører har allerede i mange år jobbet bevisst for å  redusere påvirkningen på miljøet og de fortsetter hele tiden å forbedre seg. Vi blir såklart med på denne reisen.

Av FN´s bærekraftsmål er det spesielt disse vi konsentrerer oss om: 3, 6, 8, 12 og 13. Se illustrasjon med alle bærekraftsmålene under.

FN´s bærekraftsmål_illustrasjon

Vår målsetting mot 2027

Reduksjon av CO2-Utslipp

  • Redusere bedriftens totale drivstofforbruk knyttet til transport og drift med 15%. Tross planlagt dobling i omsetning
  • Optimalisere ruteplanlegging for å minimere kjørelengde
  • Investere i elektrisk varetransport og i elektriske trucker

Avfallshåndtering og resirkulering

  • 0% feilsortering av avfall
  • 95% av all emballasje som ankommer lageret skal kunne brukes om igjen som emballasje eller fyllmasse
  • Innkjøp av pappshreddemaskin for bedre å kunne gjenbruke papp som fyllmasse
  • 50% kutt av hvitt papir ved hjelp av digitale løsninger

Forbedring av arbeidsmiljøet

  • 0 arbeidsrelaterte skader og ulykker
  • Gjennomføre kontinuerlig undersøkelser og forbedringer

Energibesparelser

  • Redusere varmetap fra lager og kontor for mindre energibruk til oppvarming